Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Centrum Informacji Turystycznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej centrum znajdującej się pod następującym adresem: https://ziemiasadecka.com

 

Data publikacji strony internetowej: 2014.10.10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.02.25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04.04.2019 r. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • Powiększanie liter
 • Wersja kontrastowa
 • Negatyw strony
 • Wyłączenie kolorów (strona w odcieniach szarości)
 • Włączenie na stałe opisów graficznych (alt)
 • Odwrócenie kolorów
 • Podkreślenie linków
 • Czytelna czcionka
 • Wbudowany głosowy czytnik tekstu

Treści nieodstępne

 • Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • Osadzone materiały wideo nie zawierają transkrypcji nagranego dźwięku, ale podjęte zostały działania w celu wdrożenia wymogu, a materiały wideo wcześniejsze (archiwalne) będą sukcesywnie poprawiane
 • Elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane.
 • Zbyt mały kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.
 • Filmy wideo dostępne na stronie nie są tłumaczone na Polski Język Migowy, nie zawierają transkrypcji opisowej oraz nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik oraz
 • podstawowych informacji o Urzędzie w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu
 • Brak formularza kontaktowego

Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Aplikacja mobilna

Brak aplikacji mobilnej

Deklaracje sporządzono dnia: 20.08.2020
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 20.03.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Informacji Turystycznej znajduje się na ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu. Pomieszczenia Centrum znajdują się na parterze. Pomieszczenie spełnia minimalne wymagania, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Leśniak
E-mail: lesniak@nowysacz.pl
Telefon: +48 18 44-86-628

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!